GMA SHOULD PAY MORE ATTENTION TO RP WORKERS - SIN

Manila, May 1, 2003 -- Cardinal Jaime Sin, archbishop of Manila, yesterday chided the Arroyo government for paying more attention to war rather than improving the lives of Filipino workers.

"Nakakapagtakang isipin na sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng lipunan sa ekonomiya, pulitika, teknolohiya at kaalamang pang-agham, nananatili ang primitibong killing na makipagdigmaan," Sin said in a pastoral letter for Labor Day.

"Walang ipinag-iba sa lumang panahon maliban lamang sa mga magastos at mas malalang bunga nito sa tao at sa kabuhayan. Kaya nga, hindi nakakapagtaka kung bakit binigyan ng malaking bahagi ng gastos ng mga pamahalaan ang kanilang militar na kung minsan ay mas malaki pa kaysa sa mga batayang pangangailangan tulad ng sa panlipunang seguridad sa mga manggagawa," he added.

Sin said that in celebrating Labor Day, people should not forget the continuing violations of the rights of Filipino workers. (By FRANCIS EARL CUETO, Malaya)


Reported by: Sol Jose Vanzi

© Copyright, 2003  by PHILIPPINE HEADLINE NEWS ONLINE
All rights reserved


PHILIPPINE HEADLINE NEWS ONLINE [PHNO] WEBSITE